Day 1 (L to R:, Xiaopu Lv, Lina Wang, Hao Wang, Huan Liu, Shuxiao Wang, Lidia Morawska, Wei Huang, Yinping Zhang, Maosheng Yao) 第1天(从左至右:,吕晓普,王丽娜,王好,刘欢,王书肖,Lidia Morawska,黄为,张寅平,要茂盛)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *