Publications

Articles – Refereed Journals 

2017

The association between ambient air pollution and selected adverse pregnancy outcomes in China: A systematic review.
Milena Jacobs (CU), Guicheng Zhang (CU), Shu Chen (CU), Ben Mullins (CU), Michelle Bell (Yale), Lan Jin (Yale), Yuming Guo (UQ), Rachel Huxley (CU), Gavin Pereira (CU)*
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 579: 11479-1192, 2017.

Indoor formaldehyde concentrations in urban China: Preliminary study of some important influencing factors.
Shaodan Huang (TU), Weijuan Wei (TU), Louise B. Weschler (TU), Tunga Salthammer (Fraunhofer WKI), Haidong Kan (FDU), Yinping Zhang (TU)*
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 590-591:394-405, 2017.

Role of Chinese Cooking Emissions on Ambient Air Quality and Human Health.
Lina Wang (ECUST), Zhiyuan Xiang (ECUST), Svetlana Stevanovic (QUT), Zoran Ristovski (QUT), Jun Gao (Tongji U) Hongli Wang (SAES),  Ly Li (SAES)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 589: 173-181, 2017.

Indoor air pollutants, ventilation rate determinants and potential control strategies in Chinese dwellings: A literature review.
Wei Ye (Tongji U), Xu Zhang (Tongji U), Jun Gao (Tongji U), Xiang Zhou (Tongji U), Xing Su (Tongji U)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 586: 696-729, 2017.

Review of Receptor-based Source Apportionment Research of Fine Particulate Matter and Its Challenges in China.
Yanjun Zhang (PKU), Jing Cai (PKU), Shuxiao Wang (TU), Kebin He (TU), Mei Zheng (PKU)*
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 586: 917-929, 2017.

Emission characteristics of volatile organic compounds and their secondary organic aerosol formation potentials from a petroleum refinery in Pearl River Delta, China.
Zhijuan Zhang (JNU), Hao Wang (JNU), Dan Cheng (JNU), Qinqin Li (JNU), Phong Thai (QUT, Daocheng Gong (JNU), Yang Li (JNU), Chunlin Zhang (JNU), Yinggang Gu (JNU), Lei Zhou, (JNU), Lidia Morawska (QUT), Boguang Wang (JNU)*
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 584-585: 1162-1174, 2017.

Sources and Spatial Distribution of Particulate Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Shanghai, China.
Yue Liu (PKU), Caiqing Yan (PKU), Xiang Ding (CAS), Xinming Wang (CAS), Qingyan Fu (SEMC), Qianbiao Zhao (SEMC), Yihua Zhang (SEMC), Yusen Duan (SEMC), Xinghua Qiu (PKU), Mei Zheng (PKU)*
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 584-585: 307-317, 2017.

Particulate matter pollution over China and the effects of control policies.
Jiandong Wang (TU), Bin Zhao (U California), Shuxiao Wang (TU)*, Fumo Yang (CAS), Jia Xing (TU), Lidia Morawska (QUT), Aijun Ding (Nanjing U), Markku Kulmala (U Helsinki), Veli-Matti Kerminen (U Helsinki), Joni Kujansuu (U Helsinki), Zifa Wang (CAS), Dian Ding (TU) Xiaoye Zhang (CAS), Huanbo Wang (CAS), Mi Tian (CAS), Tuukka Petäjä (U Helsinki), Jingkun Jiang (TU), Jiming Hao (TU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 584-585: 426-447, 2017.

Shipping emissions and their impacts on air quality in China.
Yan Zhang (FDU), Xin Yang (FDU), Richard Brown (QUT), Liping Yang (QUT), Lidia Morawska (QUT), Zoran Ristovski (QUT), Qingyan Fu (SEMC), Cheng Hiang (SAES)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 581-582: 186-198, 2017.

Air pollutant emission from the underestimated households’ coal consumption source in China.
Miaomiao Cheng (CRAES)*, Guorui Zhi (CRAES),  Wei Tang (CRAES), Shijie Liu (CRAES), Hongyan Dang (CRAES), Zheng Guo (NSMC), Weiqi Zhang (CRAES), Yujie Zhang (CRAES), Fan Meng (CRAES)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 580: 641-650, 2017.

A Review of Biomass Burning: Emissions and impacts on air quality, health and climate in China.
Jianmin Chen (FDU), Chunlin Lin (FDU), Zoran Ristovski (QUT), Andelija Milic (QUT), Yuantong Gu (QUT), Mohammad S. Islam (QUT), Shuxiao Wang (TU), Jiming Hao (TU), Hefeng Zhang (CRAES), Congrong He (QUT), Hai Guo (HK PolyU), Hongbo Fu (FDU), Branka Miljevic (QUT), Lidia Morawska (QUT), Phong Thai (QUT), Yun Fat Nicky Lam (HK CityU), Gavin Pereira (CU), Aijun Ding (NJU), Xin Huang (Nanjing U), Umesh C. Dumka (ARIOS)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 579: 1000-1034, 2017.

The burden of lung cancer mortality attributable to fine particles in China.
Yuming Guo (UQ), Hongmei Zeng (CAMS), Rongshou Zheng (CAMS), Shanshan Li (UQ),  Gavin Pereira (CU), Qiyong Liu (CCDC), Wanqing Chen (CAMS), Rachel Huxley (CU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 579: 1460-1466, 2017.

Biomarkers of the health outcomes associated with ambient particulate matter exposure.
Lixin Yang (CRAES)*, Xiang-Yu Hou (QUT), Yongjie Wei (CRAES), Phong Thai (QUT), Fahe Chai (CRAES)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 579: 1446-1459, 2017.

Formation, Features and Controlling Strategies of Severe Haze-Fog Pollutions in China.
Hongbo Fu (FDU), Jianmin Chen (FDU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 578: 121-138, 2017. 

Haze, public health and mitigation measures in China: a review of the current evidence for further policy response.
Jinghong Gao (CCDC), Alistair Woodward (U Auckland), Sotiris Vardoulakis (Public Health England), Sari Kovats (LSHTM), Paul Wilkinson (LSHTM), Liping Li (Shantou U Medical College), Lei Xu (CCSC), Jing Li (CCSC), Jun Yang (CCDC), Jing Li (CCDC), Lina Cao (CCDC), Xiaobo Liu (CCDC), Haixia Wu (CCSC), Qiyong Liu (CCDC)*
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 578: 148-157, 2017.

Impacts of Household Coal and Biomass Combustion on Indoor and Ambient Air Quality in China: Current Status and Implication.
Qing Li (TU), Jingkun Jiang (TU)*, Shuxiao Wang (TU), Krassi Rumchev (CU), Ryan Mead-Hunter (CU), Lidia Morawska (QUT), Jiming Hao (TU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 576: 347-361, 2017.

Modification of the effects of air pollutants on mortality by temperature: a systematic review and meta-analysis.
Jing Li (CCDC), Alistair J. Woodward (U of Auckland), Xiang-Yu Hou (QUT), Tong Zhu (PKU), Jinlang Zhang (CRAES), Helen Brown (CU), Jun Yang (CCDC), Rennie Qin (U of Auckland), Jinghong Gao (CCDC), Shaohua Gu (CCDC), Jing Li (CCDC), Lei Xu (CCDSC), Xiaobo Liu (CCSC), Qiyong Liu (CCDC)*
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 575: 1556-1570, 2017.

The interactive effects between high temperature and air pollution on mortality: a time-series analysis in Hefei, China.
Rennie Xinrui Qin (U Auckland), Changchun Xiao (Heifi CDCP), Yibin Zhu (Heifi CDCP), Jing Li (CCDC), Jun Yang (CCDC), Shaohua Gu (CCDC), Junrui Xia (Heifi CDCP), Bin Su (Heifi CDCP), Qiyong Liu (CCDC), Alistair Woodward (U Auckland)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 575: 1530-1537, 2017.

On-road vehicle emissions and their control in China: A review and outlook.
Ye Wu (TU), Shaojun Zhang (CRAES), Jiming Hao (TU), Huan Liu (TU), Xiaomeng Wu (TU), Jingnan Hu (CREAS), Michael Walsh (ICCT), Timothy J. Wallington (Ford Motor Company), K. Max Zhang (Cornell U), Svetlana Stevanovic (QUT)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges,  574: 332-349, 2017.

Tropospheric Volatile Organic Compounds in China.
Hai Guo (HK PolyU), Z.H. Ling (Sun Yat-sen U), H.R. Cheng (Wuhan U), Isobel Simpson (U California at Urvine), X.P. Lyu (HK PolyU), X.M. Wang (Guangzhou Institute of Geochemistry, CAS), M. Shao (PKU), H.X. Lu (HK PolyU), Godwin Ayoko (QUT), Yangli Zhang (Guangzhou Institute of Geochemistry, CAS), S.M. Saunders (UWA), Sean H.M. Lam (Pacific Environment), Jia-Lin Wang (NCU Taiwan), Don Blake (U California at Urvine)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 574: 1021-1043, 2017.

2016

Atmospheric speciation in Shanghai, China.
Lian Duan (ECUST), Xiaohao Wang (SEMC), Dongfang Qang (SEMC), Yusen Duan (SEMC), Na Cheng (ECUST), Guangli Xiu (ECUST)*
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 578: 460-468, 2016. 

New particle formation in China: current knowledge and further directions.
Zhibin Wang (PKU), Zhijun Wu (PKU), Dingli Yue(PKU), Dongjie Shang (PKU), Song Guo , (PKU) Junying Sun (CAMS), Aijun Ding (Nanjing U), Lin Wang FDU), Jingkun Jiang TU), Hai Guo (HK PolyU), Jian Gao (CRAES), Hing Cho Cheung (Academia Sinica), Lidia Morawska (QUT), Melita Keywood (CSIRO), Min Hu (PKU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 577: 258-266, 2016.

VOC characteristics and inhalation health risks in newly renovated residences in Shanghai, China.
Haixia Dai (FDU)*, Shengao Jing (SAES), Hongli Wang (SAES), Yingge Ma (SAES), Li Li (SAES), Weimin Song (FDU), Haidong Kan (FDU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 577: 73-83, 2016. 

Ozone pollution in China: A review of concentrations, meteorological influences, chemical precursors, and effects.
Tao Wang (HK PolyU)*, Likun Xue (Shandong U), Peter Brimblecombe (HK CityU), Yun Fat Nicky Lam (HK CityU), Li Ly (SAES), Li Zhang (HK PolyU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 575: 1582-1596, 2016.

Estimating years of life lost from cardiovascular mortality related to air pollution in Guangzhou, China.
Jun Yang (CCDC), Chun-Quan Ou (Southern Medical U), Yu-Feng Song (Guangdong No. 2 Provincial People’s Hospital), Li Li (Southern Medical U), Ping-Yan Chen  (Southern Medical U), Qiyong Liu (CCDC)*
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 573: 1566-1572, 2016. 

Chemical characterization of humic-like substances (HULIS) in PM2.5 in Lanzhou, China.
Jihua Tan (UCAS, TU, CAS), Ping Xiang (UCAS, CAS), Xueming Zhou (UCAS, CAS), Jingchun Duan (CRAES, TU), Yongliang Ma (TU), Kebin He (TU), Yan Chen (TU), Jianzhen Yu (HKUST), Xavier Querol (IDÆA)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 573: 1481-1490, 2016.

Assessment of regional air quality resulting from emission control in the Pearl Delta River in China.
Wang (Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou), X.J. Deng (Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou), X.P. Lyu (HK PolyU), T. Deng (Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou), Y. Li (HKUST), C.Q. Yin (Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou), S.Q. Wang (Zhuhai Meteorological Bureau)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 573: 1554-1565, 2016.

Intense secondary aerosol formation due to strong atmospheric photochemical reactions in summer: observations at a rural site in eastern Yangtze River Delta of China.
Dongfang Wang (FDU, SEMC), Bin Zhou (FDU, FU),  Qingyan Fu (SEMC)*, Qianbiao Zhao (FDU, SEMC), Qi Zhang (FDU, U of California), Jianmin Chen (FDU), Xin Yang (FDU), Yusen Duan (SEMC), Juan Li (SEMC)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 571: 1454-1466, 2016. 

Temporal variations and source apportionment of Hulis-C in PM2.5 in urban Shanghai.
Mengfei Zhao (ECUST), Ting Qiao (ECUST), Yulan Li (CAS), Xiaoxing Tang (CAS), Guangli Xiu (ECUST), Jianzhen Yu (HKUST)*
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 571: 18-26, 2016. 

Estimating adult mortality attributable to PM2.5 exposure in China with assimilated PM2.5 concentrations based on ground monitoring network.
Jun Lui (PKU), Yiqun Han (PKU), Xiao Tang (CAS), Jiang Zhu (CAS)*, Tong Zhu (PKU)*
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 568: 1253-1262, 2016. 

Association Between Size-segregated Particles in Ambient Air and Acute Respiratory Inflammation.
Yiqun Han (PKU), Tong Zhu (PKU)*, Tianjia Guan (PKU), Yi Zhu (PKU), Jun Liu (PKU), Yunfang Ji (CDCPHD), Shuna Gao (CDCPHD), Fei Wang (CDCPHD), Huimin Lu (CDCPHD), Wei Huang (PKU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 565: 412-419, 2016.

Atmospheric PAHs in North China: Spatial distribution and sources.
Yanjun Zhang (PKU), Yan Lin (PKU), Jing Cai (PKU), Yue Liu (PKU), Linan Hong (PKU), Momei Qin (PKU), Yifan Zhao (PKU), Jin Ma (CRAES) Xuesong Wang (PKU), Tong Zhu (PKU), Xinghua Qiu (PKU), Mei Zheng (PKU)*
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 565: 994-1000, 2016.

The contributions of biomass burning to primary and secondary organics: a case study in Pearl River Delta (PRD), China.
BaoLin Wang (PKU), Ying Liu (PKU), Min Shao (PKU)*, SiHua Lu (PKU), Ming Wang (PKU), Bin Yuan (PKU), ZhaoHeng Gong (PKU Shenzhen Graduate School), LingYan He (PKU), LiMin Zeng (PKU), Min Hu (PKU), YuanHang Zhang (PKU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 569-570: 548-556, 2016.

Conference Papers

2016

Spatial and Temporal Variation of Airborne Particle Concentration in the Yangtze River Basin.
Lidia Morawska (QUT), Jianmin Chen (FDU), Rohan Jayaratne (QUT), Xingnan Ye (FDU), Chunlin Li (FDU)
European Aerosol Conference 2016, Tours, France, 4-9 September 2016

First Observations of New Particle Formation in Beijing using a Neutral Cluster and Air Ion Spectrometer (NAIS).
Rohan Jayaratne (QUT), Buddhi Pushpawela (QUT), Congrong He (QUT), Lidia Morawska (QUT), Jian Gao (CRAES)
12th  Annual Workshop of the Australia New Zealand Aerosol Assembly. Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, 4-5th August 2016

Airborne Particle Concentration in the Yangtze River Basin.
Samart Porncharoen (QUT), Rohan Jayaratne(QUT), Jianmin Chen (FDU), Xingnan Ye (FDU), Chunlin Li (FDU), Lidia Morawska (QUT)
12th  Annual Workshop of the Australia New Zealand Aerosol Assembly. Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, 4-5th August 2016