Publications 发表论文

ENGLISH / CHINESE

Articles – Refereed Journals 

2017

Particle exposure level and potential health risks of domestic Chinese cooking.
Bowen Du (Tongji University), Jun Gao (Tongji University), Jie Chen (Tongji University), Svetlana Stevanovic (QUT) , Zoran Ristovski(QUT), Lina Wang (ECUST), Lin Wang (FDU)
Building and Environment, 123: 564-574, 2017.

Observations of Particles at their Formation Sizes in Beijing, China.
Rohan Jayaratne (QUT), Buddhi Pushpawela (QUT), Congrong He (QUT), Hui Li (CRAES), Jian Gao (CRAES), Fahe Chai (CRAES), Lidia Morawska (QUT)
Atmospheric Chemistry and Physics, 17: 1-11, 2017.

The association between ambient air pollution and selected adverse pregnancy outcomes in China: A systematic review.
Milena Jacobs (CU), Guicheng Zhang (CU), Shu Chen (CU), Ben Mullins (CU), Michelle Bell (Yale), Lan Jin (Yale), Yuming Guo (UQ), Rachel Huxley (CU), Gavin Pereira (CU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 579: 11479-1192, 2017.

Indoor formaldehyde concentrations in urban China: Preliminary study of some important influencing factors.
Shaodan Huang (TU), Weijuan Wei (TU), Louise B. Weschler (TU), Tunga Salthammer (Fraunhofer WKI), Haidong Kan (FDU), Yinping Zhang (TU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 590-591:394-405, 2017.

Role of Chinese Cooking Emissions on Ambient Air Quality and Human Health.
Lina Wang (ECUST), Zhiyuan Xiang (ECUST), Svetlana Stevanovic (QUT), Zoran Ristovski (QUT), Jun Gao (Tongji U) Hongli Wang (SAES),  Ly Li (SAES)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 589: 173-181, 2017.

Indoor air pollutants, ventilation rate determinants and potential control strategies in Chinese dwellings: A literature review.
Wei Ye (Tongji U), Xu Zhang (Tongji U), Jun Gao (Tongji U), Xiang Zhou (Tongji U), Xing Su (Tongji U)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 586: 696-729, 2017.

Review of Receptor-based Source Apportionment Research of Fine Particulate Matter and Its Challenges in China.
Yanjun Zhang (PKU), Jing Cai (PKU), Shuxiao Wang (TU), Kebin He (TU), Mei Zheng (PKU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 586: 917-929, 2017.

Emission characteristics of volatile organic compounds and their secondary organic aerosol formation potentials from a petroleum refinery in Pearl River Delta, China.
Zhijuan Zhang (JNU), Hao Wang (JNU), Dan Cheng (JNU), Qinqin Li (JNU), Phong Thai (QUT, Daocheng Gong (JNU), Yang Li (JNU), Chunlin Zhang (JNU), Yinggang Gu (JNU), Lei Zhou, (JNU), Lidia Morawska (QUT), Boguang Wang (JNU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 584-585: 1162-1174, 2017.

Sources and Spatial Distribution of Particulate Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Shanghai, China.
Yue Liu (PKU), Caiqing Yan (PKU), Xiang Ding (CAS), Xinming Wang (CAS), Qingyan Fu (SEMC), Qianbiao Zhao (SEMC), Yihua Zhang (SEMC), Yusen Duan (SEMC), Xinghua Qiu (PKU), Mei Zheng (PKU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 584-585: 307-317, 2017.

Particulate matter pollution over China and the effects of control policies.
Jiandong Wang (TU), Bin Zhao (U California), Shuxiao Wang (TU), Fumo Yang (CAS), Jia Xing (TU), Lidia Morawska (QUT), Aijun Ding (Nanjing U), Markku Kulmala (U Helsinki), Veli-Matti Kerminen (U Helsinki), Joni Kujansuu (U Helsinki), Zifa Wang (CAS), Dian Ding (TU) Xiaoye Zhang (CAS), Huanbo Wang (CAS), Mi Tian (CAS), Tuukka Petäjä (U Helsinki), Jingkun Jiang (TU), Jiming Hao (TU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 584-585: 426-447, 2017.

Shipping emissions and their impacts on air quality in China.
Yan Zhang (FDU), Xin Yang (FDU), Richard Brown (QUT), Liping Yang (QUT), Lidia Morawska (QUT), Zoran Ristovski (QUT), Qingyan Fu (SEMC), Cheng Hiang (SAES)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 581-582: 186-198, 2017.

Air pollutant emission from the underestimated households’ coal consumption source in China.
Miaomiao Cheng (CRAES), Guorui Zhi (CRAES),  Wei Tang (CRAES), Shijie Liu (CRAES), Hongyan Dang (CRAES), Zheng Guo (NSMC), Weiqi Zhang (CRAES), Yujie Zhang (CRAES), Fan Meng (CRAES)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 580: 641-650, 2017.

A Review of Biomass Burning: Emissions and impacts on air quality, health and climate in China.
Jianmin Chen (FDU), Chunlin Lin (FDU), Zoran Ristovski (QUT), Andelija Milic (QUT), Yuantong Gu (QUT), Mohammad S. Islam (QUT), Shuxiao Wang (TU), Jiming Hao (TU), Hefeng Zhang (CRAES), Congrong He (QUT), Hai Guo (HK PolyU), Hongbo Fu (FDU), Branka Miljevic (QUT), Lidia Morawska (QUT), Phong Thai (QUT), Yun Fat Nicky Lam (HK CityU), Gavin Pereira (CU), Aijun Ding (NJU), Xin Huang (Nanjing U), Umesh C. Dumka (ARIOS)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 579: 1000-1034, 2017.

The burden of lung cancer mortality attributable to fine particles in China.
Yuming Guo (UQ), Hongmei Zeng (CAMS), Rongshou Zheng (CAMS), Shanshan Li (UQ),  Gavin Pereira (CU), Qiyong Liu (CCDC), Wanqing Chen (CAMS), Rachel Huxley (CU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 579: 1460-1466, 2017.

Biomarkers of the health outcomes associated with ambient particulate matter exposure.
Lixin Yang (CRAES), Xiang-Yu Hou (QUT), Yongjie Wei (CRAES), Phong Thai (QUT), Fahe Chai (CRAES)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 579: 1446-1459, 2017.

Formation, Features and Controlling Strategies of Severe Haze-Fog Pollutions in China.
Hongbo Fu (FDU), Jianmin Chen (FDU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 578: 121-138, 2017. 

Haze, public health and mitigation measures in China: a review of the current evidence for further policy response.
Jinghong Gao (CCDC), Alistair Woodward (U Auckland), Sotiris Vardoulakis (Public Health England), Sari Kovats (LSHTM), Paul Wilkinson (LSHTM), Liping Li (Shantou U Medical College), Lei Xu (CCSC), Jing Li (CCSC), Jun Yang (CCDC), Jing Li (CCDC), Lina Cao (CCDC), Xiaobo Liu (CCDC), Haixia Wu (CCSC), Qiyong Liu (CCDC)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 578: 148-157, 2017.

Impacts of Household Coal and Biomass Combustion on Indoor and Ambient Air Quality in China: Current Status and Implication.
Qing Li (TU), Jingkun Jiang (TU), Shuxiao Wang (TU), Krassi Rumchev (CU), Ryan Mead-Hunter (CU), Lidia Morawska (QUT), Jiming Hao (TU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 576: 347-361, 2017.

Modification of the effects of air pollutants on mortality by temperature: a systematic review and meta-analysis.
Jing Li (CCDC), Alistair J. Woodward (U of Auckland), Xiang-Yu Hou (QUT), Tong Zhu (PKU), Jinlang Zhang (CRAES), Helen Brown (CU), Jun Yang (CCDC), Rennie Qin (U of Auckland), Jinghong Gao (CCDC), Shaohua Gu (CCDC), Jing Li (CCDC), Lei Xu (CCDSC), Xiaobo Liu (CCSC), Qiyong Liu (CCDC)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 575: 1556-1570, 2017.

The interactive effects between high temperature and air pollution on mortality: a time-series analysis in Hefei, China.
Rennie Xinrui Qin (U Auckland), Changchun Xiao (Heifi CDCP), Yibin Zhu (Heifi CDCP), Jing Li (CCDC), Jun Yang (CCDC), Shaohua Gu (CCDC), Junrui Xia (Heifi CDCP), Bin Su (Heifi CDCP), Qiyong Liu (CCDC), Alistair Woodward (U Auckland)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 575: 1530-1537, 2017.

On-road vehicle emissions and their control in China: A review and outlook.
Ye Wu (TU), Shaojun Zhang (CRAES), Jiming Hao (TU), Huan Liu (TU), Xiaomeng Wu (TU), Jingnan Hu (CREAS), Michael Walsh (ICCT), Timothy J. Wallington (Ford Motor Company), K. Max Zhang (Cornell U), Svetlana Stevanovic (QUT)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges,  574: 332-349, 2017.

Tropospheric Volatile Organic Compounds in China.
Hai Guo (HK PolyU), Z.H. Ling (Sun Yat-sen U), H.R. Cheng (Wuhan U), Isobel Simpson (U California at Urvine), X.P. Lyu (HK PolyU), X.M. Wang (Guangzhou Institute of Geochemistry, CAS), M. Shao (PKU), H.X. Lu (HK PolyU), Godwin Ayoko (QUT), Yangli Zhang (Guangzhou Institute of Geochemistry, CAS), S.M. Saunders (UWA), Sean H.M. Lam (Pacific Environment), Jia-Lin Wang (NCU Taiwan), Don Blake (U California at Urvine)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 574: 1021-1043, 2017.

2016

Atmospheric speciation in Shanghai, China.
Lian Duan (ECUST), Xiaohao Wang (SEMC), Dongfang Qang (SEMC), Yusen Duan (SEMC), Na Cheng (ECUST), Guangli Xiu (ECUST)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 578: 460-468, 2016. 

New particle formation in China: current knowledge and further directions.
Zhibin Wang (PKU), Zhijun Wu (PKU), Dingli Yue(PKU), Dongjie Shang (PKU), Song Guo , (PKU) Junying Sun (CAMS), Aijun Ding (Nanjing U), Lin Wang FDU), Jingkun Jiang TU), Hai Guo (HK PolyU), Jian Gao (CRAES), Hing Cho Cheung (Academia Sinica), Lidia Morawska (QUT), Melita Keywood (CSIRO), Min Hu (PKU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 577: 258-266, 2016.

VOC characteristics and inhalation health risks in newly renovated residences in Shanghai, China.
Haixia Dai (FDU), Shengao Jing (SAES), Hongli Wang (SAES), Yingge Ma (SAES), Li Li (SAES), Weimin Song (FDU), Haidong Kan (FDU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 577: 73-83, 2016. 

Ozone pollution in China: A review of concentrations, meteorological influences, chemical precursors, and effects.
Tao Wang (HK PolyU), Likun Xue (Shandong U), Peter Brimblecombe (HK CityU), Yun Fat Nicky Lam (HK CityU), Li Ly (SAES), Li Zhang (HK PolyU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 575: 1582-1596, 2016.

Estimating years of life lost from cardiovascular mortality related to air pollution in Guangzhou, China.
Jun Yang (CCDC), Chun-Quan Ou (Southern Medical U), Yu-Feng Song (Guangdong No. 2 Provincial People’s Hospital), Li Li (Southern Medical U), Ping-Yan Chen  (Southern Medical U), Qiyong Liu (CCDC)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 573: 1566-1572, 2016. 

Chemical characterization of humic-like substances (HULIS) in PM2.5 in Lanzhou, China.
Jihua Tan (UCAS, TU, CAS), Ping Xiang (UCAS, CAS), Xueming Zhou (UCAS, CAS), Jingchun Duan (CRAES, TU), Yongliang Ma (TU), Kebin He (TU), Yan Chen (TU), Jianzhen Yu (HKUST), Xavier Querol (IDÆA)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 573: 1481-1490, 2016.

Assessment of regional air quality resulting from emission control in the Pearl Delta River in China.
Wang (Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou), X.J. Deng (Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou), X.P. Lyu (HK PolyU), T. Deng (Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou), Y. Li (HKUST), C.Q. Yin (Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou), S.Q. Wang (Zhuhai Meteorological Bureau)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 573: 1554-1565, 2016.

Intense secondary aerosol formation due to strong atmospheric photochemical reactions in summer: observations at a rural site in eastern Yangtze River Delta of China.
Dongfang Wang (FDU, SEMC), Bin Zhou (FDU, FU),  Qingyan Fu (SEMC), Qianbiao Zhao (FDU, SEMC), Qi Zhang (FDU, U of California), Jianmin Chen (FDU), Xin Yang (FDU), Yusen Duan (SEMC), Juan Li (SEMC)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 571: 1454-1466, 2016. 

Temporal variations and source apportionment of Hulis-C in PM2.5 in urban Shanghai.
Mengfei Zhao (ECUST), Ting Qiao (ECUST), Yulan Li (CAS), Xiaoxing Tang (CAS), Guangli Xiu (ECUST), Jianzhen Yu (HKUST)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 571: 18-26, 2016. 

Estimating adult mortality attributable to PM2.5 exposure in China with assimilated PM2.5 concentrations based on ground monitoring network.
Jun Lui (PKU), Yiqun Han (PKU), Xiao Tang (CAS), Jiang Zhu (CAS), Tong Zhu (PKU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 568: 1253-1262, 2016. 

Association Between Size-segregated Particles in Ambient Air and Acute Respiratory Inflammation.
Yiqun Han (PKU), Tong Zhu (PKU), Tianjia Guan (PKU), Yi Zhu (PKU), Jun Liu (PKU), Yunfang Ji (CDCPHD), Shuna Gao (CDCPHD), Fei Wang (CDCPHD), Huimin Lu (CDCPHD), Wei Huang (PKU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 565: 412-419, 2016.

Atmospheric PAHs in North China: Spatial distribution and sources.
Yanjun Zhang (PKU), Yan Lin (PKU), Jing Cai (PKU), Yue Liu (PKU), Linan Hong (PKU), Momei Qin (PKU), Yifan Zhao (PKU), Jin Ma (CRAES) Xuesong Wang (PKU), Tong Zhu (PKU), Xinghua Qiu (PKU), Mei Zheng (PKU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 565: 994-1000, 2016.

The contributions of biomass burning to primary and secondary organics: a case study in Pearl River Delta (PRD), China.
BaoLin Wang (PKU), Ying Liu (PKU), Min Shao (PKU), SiHua Lu (PKU), Ming Wang (PKU), Bin Yuan (PKU), ZhaoHeng Gong (PKU Shenzhen Graduate School), LingYan He (PKU), LiMin Zeng (PKU), Min Hu (PKU), YuanHang Zhang (PKU)
Science of the Total Environment: Special Issue on Air Quality in China: Current and Emerging Challenges, 569-570: 548-556, 2016.

Conference Papers

2016

Spatial and Temporal Variation of Airborne Particle Concentration in the Yangtze River Basin.
Lidia Morawska (QUT), Jianmin Chen (FDU), Rohan Jayaratne (QUT), Xingnan Ye (FDU), Chunlin Li (FDU)
European Aerosol Conference 2016, Tours, France, 4-9 September 2016

First Observations of New Particle Formation in Beijing using a Neutral Cluster and Air Ion Spectrometer (NAIS).
Rohan Jayaratne (QUT), Buddhi Pushpawela (QUT), Congrong He (QUT), Lidia Morawska (QUT), Jian Gao (CRAES)
12th  Annual Workshop of the Australia New Zealand Aerosol Assembly. Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, 4-5th August 2016

Airborne Particle Concentration in the Yangtze River Basin.
Samart Porncharoen (QUT), Rohan Jayaratne(QUT), Jianmin Chen (FDU), Xingnan Ye (FDU), Chunlin Li (FDU), Lidia Morawska (QUT)
12th  Annual Workshop of the Australia New Zealand Aerosol Assembly. Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, 4-5th August 2016

ACC-AQSM 联合出版物

文章参考期刊

2017

Particle exposure level and potential health risks of domestic Chinese cooking.
Bowen Du (Tongji University), Jun Gao (Tongji University), Jie Chen (Tongji University), Svetlana Stevanovic (QUT) , Zoran Ristovski(QUT), Lina Wang (ECUST), Lin Wang (FDU)
Building and Environment, 123: 564-574, 2017.

中国北京颗粒形成过程尺寸的观测。
Rohan Jayaratne (QUT), Buddhi Pushpawela (QUT), Congrong He (QUT), Hui Li (CRAES), Jian Gao (CRAES), Fahe Chai (CRAES), Lidia Morawska (QUT)
大气化学与物理, 17: 1-11, 2017.

中国环境空气质量对围产期发病率的影响:系统综述。中国环境空气质量对围产期发病率的影响:系统综述。
Milena Jacobs (CU), Guicheng Zhang (CU), Shu Chen (CU), Ben Mullins (CU), Michelle Bell (Yale), Lan Jin (Yale), Yuming Guo (UQ), Rachel Huxley (CU), Gavin Pereira (CU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新出现的挑战,接收,出版

 室内甲醛浓度建筑节能标准与癌症风险对中国室内采暖政策的影响。
Shaodan Huang (TU), Weijuan Wei (TU), Louise B. Weschler (TU), Tunga Salthammer (Fraunhofer WKI), Haidong Kan (FDU), Yinping Zhang (TU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新出现的挑战,接收,出版

中国烹饪排放对环境空气质量和人类健康的作用。
Lina Wang (ECUST), Zhiyuan Xiang (ECUST), Svetlana Stevanovic (QUT), Zoran Ristovski (QUT), Jun Gao (Tongji U) Hongli Wang (SAES),  Ly Li (SAES)
环境科学:中国空气质量特刊:当前和新挑战,589:173-181,2017年。

中国住宅室内空气污染物,通风率决定因素及潜在控制策略:文献综述。
Wei Ye (Tongji U), Xu Zhang (Tongji U), Jun Gao (Tongji U), Xiang Zhou (Tongji U), Xing Su (Tongji U)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新出现的挑战,586:696-729,2017年。

基于受体的细粒度源分析研究及其在中国的挑战。.
Yanjun Zhang (PKU), Jing Cai (PKU), Shuxiao Wang (TU), Kebin He (TU), Mei Zheng (PKU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战,586:917-929,2017年。.

中国珠江三角洲炼油厂挥发性有机化合物的排放特征及其二次有机气溶胶形成潜力。
Zhijuan Zhang (JNU), Hao Wang (JNU), Dan Cheng (JNU), Qinqin Li (JNU), Phong Thai (QUT, Daocheng Gong (JNU), Yang Li (JNU), Chunlin Zhang (JNU), Yinggang Gu (JNU), Lei Zhou, (JNU), Lidia Morawska (QUT), Boguang Wang (JNU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 584-585: 1162-1174, 2017.

中国上海颗粒多环芳烃的来源和空间分布。
Yue Liu (PKU), Caiqing Yan (PKU), Xiang Ding (CAS), Xinming Wang (CAS), Qingyan Fu (SEMC), Qianbiao Zhao (SEMC), Yihua Zhang (SEMC), Yusen Duan (SEMC), Xinghua Qiu (PKU), Mei Zheng (PKU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 584-585: 307-317, 2017.

中国的颗粒物污染和对控制政策的影响。
Jiandong Wang (TU), Bin Zhao (U California), Shuxiao Wang (TU), Fumo Yang (CAS), Jia Xing (TU), Lidia Morawska (QUT), Aijun Ding (Nanjing U), Markku Kulmala (U Helsinki), Veli-Matti Kerminen (U Helsinki), Joni Kujansuu (U Helsinki), Zifa Wang (CAS), Dian Ding (TU) Xiaoye Zhang (CAS), Huanbo Wang (CAS), Mi Tian (CAS), Tuukka Petäjä (U Helsinki), Jingkun Jiang (TU), Jiming Hao (TU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 584-585: 426-447, 2017.

船舶排放及其对中国空气质量的影响。
Yan Zhang (FDU), Xin Yang (FDU), Richard Brown (QUT), Liping Yang (QUT), Lidia Morawska (QUT), Zoran Ristovski (QUT), Qingyan Fu (SEMC), Cheng Hiang (SAES)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 581-582: 186-198, 2017.

低估的中国家庭煤炭源的空气污染物排放。
Miaomiao Cheng (CRAES), Guorui Zhi (CRAES),  Wei Tang (CRAES), Shijie Liu (CRAES), Hongyan Dang (CRAES), Zheng Guo (NSMC), Weiqi Zhang (CRAES), Yujie Zhang (CRAES), Fan Meng (CRAES)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 580: 641-650, 2017.

生物质燃烧评述:排放和对中国空气质量,健康和气候的影响。
Jianmin Chen (FDU), Chunlin Lin (FDU), Zoran Ristovski (QUT), Andelija Milic (QUT), Yuantong Gu (QUT), Mohammad S. Islam (QUT), Shuxiao Wang (TU), Jiming Hao (TU), Hefeng Zhang (CRAES), Congrong He (QUT), Hai Guo (HK PolyU), Hongbo Fu (FDU), Branka Miljevic (QUT), Lidia Morawska (QUT), Phong Thai (QUT), Yun Fat Nicky Lam (HK CityU), Gavin Pereira (CU), Aijun Ding (NJU), Xin Huang (Nanjing U), Umesh C. Dumka (ARIOS)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 579: 1000-1034, 2017.

中国细颗粒对肺癌死亡率的影响。
Yuming Guo (UQ), Hongmei Zeng (CAMS), Rongshou Zheng (CAMS), Shanshan Li (UQ),  Gavin Pereira (CU), Qiyong Liu (CCDC), Wanqing Chen (CAMS), Rachel Huxley (CU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 579: 1460-1466, 2017.

与环境颗粒物暴露相关的健康关联的生物标志物。
Lixin Yang (CRAES), Xiang-Yu Hou (QUT), Yongjie Wei (CRAES), Phong Thai (QUT), Fahe Chai (CRAES)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 579: 1446-1459, 2017.

中国严重雾霾污染的形成特征和控制策略。
Hongbo Fu (FDU), Jianmin Chen (FDU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 578: 121-138, 2017.

中国阴霾,公共卫生和改善措施:回顾目前进一步应对政策的证据。
Jinghong Gao (CCDC), Alistair Woodward (U Auckland), Sotiris Vardoulakis (Public Health England), Sari Kovats (LSHTM), Paul Wilkinson (LSHTM), Liping Li (Shantou U Medical College), Lei Xu (CCSC), Jing Li (CCSC), Jun Yang (CCDC), Jing Li (CCDC), Lina Cao (CCDC), Xiaobo Liu (CCDC), Haixia Wu (CCSC), Qiyong Liu (CCDC)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 578: 148-157, 2017.

家用煤炭和生物质燃烧对中国室内空气质量的影响:现状及意义。
Qing Li (TU), Jingkun Jiang (TU), Shuxiao Wang (TU), Krassi Rumchev (CU), Ryan Mead-Hunter (CU), Lidia Morawska (QUT), Jiming Hao (TU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 576: 347-361, 2017.

空气污染物按温度对死亡率的影响修正:系统评价和元分析。
Jing Li (CCDC), Alistair J. Woodward (U of Auckland), Xiang-Yu Hou (QUT), Tong Zhu (PKU), Jinlang Zhang (CRAES), Helen Brown (CU), Jun Yang (CCDC), Rennie Qin (U of Auckland), Jinghong Gao (CCDC), Shaohua Gu (CCDC), Jing Li (CCDC), Lei Xu (CCDSC), Xiaobo Liu (CCSC), Qiyong Liu (CCDC)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 575: 1556-1570, 2017.

高温与空气污染对死亡率的互动效应:中国合肥的时间序列分析。
Rennie Xinrui Qin (U Auckland), Changchun Xiao (Heifi CDCP), Yibin Zhu (Heifi CDCP), Jing Li (CCDC), Jun Yang (CCDC), Shaohua Gu (CCDC), Junrui Xia (Heifi CDCP), Bin Su (Heifi CDCP), Qiyong Liu (CCDC), Alistair Woodward (U Auckland)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 575: 1530-1537, 2017.

道路车辆排放及其在中国的控制:综述与展望。
Ye Wu (TU), Shaojun Zhang (CRAES), Jiming Hao (TU), Huan Liu (TU), Xiaomeng Wu (TU), Jingnan Hu (CREAS), Michael Walsh (ICCT), Timothy J. Wallington (Ford Motor Company), K. Max Zhang (Cornell U), Svetlana Stevanovic (QUT)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战,  574: 332-349, 2017.

中国对流层挥发性有机化合物。
Hai Guo (HK PolyU), Z.H. Ling (Sun Yat-sen U), H.R. Cheng (Wuhan U), Isobel Simpson (U California at Urvine), X.P. Lyu (HK PolyU), X.M. Wang (Guangzhou Institute of Geochemistry, CAS), M. Shao (PKU), H.X. Lu (HK PolyU), Godwin Ayoko (QUT), Yangli Zhang (Guangzhou Institute of Geochemistry, CAS), S.M. Saunders (UWA), Sean H.M. Lam (Pacific Environment), Jia-Lin Wang (NCU Taiwan), Don Blake (U California at Urvine)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 574: 1021-1043, 2017.

2016

中国上海的大气形态。
Lian Duan (ECUST), Xiaohao Wang (SEMC), Dongfang Qang (SEMC), Yusen Duan (SEMC), Na Cheng (ECUST), Guangli Xiu (ECUST)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 578: 460-468, 2016.

中国新型颗粒物生成:当前进展和进一步的研究方向。
Zhibin Wang (PKU), Zhijun Wu (PKU), Dingli Yue(PKU), Dongjie Shang (PKU), Song Guo , (PKU) Junying Sun (CAMS), Aijun Ding (Nanjing U), Lin Wang FDU), Jingkun Jiang TU), Hai Guo (HK PolyU), Jian Gao (CRAES), Hing Cho Cheung (台湾中央研究院), Lidia Morawska (QUT), Melita Keywood (CSIRO), Min Hu (PKU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 577: 258-266, 2016.

中国上海新装修住宅的VOC特征和吸入健康风险。
Haixia Dai (FDU), Shengao Jing (SAES), Hongli Wang (SAES), Yingge Ma (SAES), Li Li (SAES), Weimin Song (FDU), Haidong Kan (FDU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 577: 73-83, 2016.

中国的臭氧污染:浓度,气象影响,化学前体和影响综述。
Tao Wang (HK PolyU), Likun Xue (Shandong U), Peter Brimblecombe (HK CityU), Yun Fat Nicky Lam (HK CityU), Li Ly (SAES), Li Zhang (HK PolyU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 575: 1582-1596, 2016.

中国广州空气污染相关的心血管死亡人数损失估计。
Jun Yang (CCDC), Chun-Quan Ou (Southern Medical U), Yu-Feng Song (广东省第二人民医院), Li Li (Southern Medical U), Ping-Yan Chen  (Southern Medical U), Qiyong Liu (CCDC)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 573: 1566-1572, 2016.

中国兰州PM5中腐殖质物质(HULIS)的化学特征。
Jihua Tan (UCAS, TU, CAS), Ping Xiang (UCAS, CAS), Xueming Zhou (UCAS, CAS), Jingchun Duan (CRAES, TU), Yongliang Ma (TU), Kebin He (TU), Yan Chen (TU), Jianzhen Yu (HKUST), Xavier Querol (IDÆA)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 573: 1481-1490, 2016.

中国南方珠三角地区排放控制带来的区域空气质量改善评估。
Wang (广州热带海洋气象研究所), X.J. Deng (广州热带海洋气象研究所), X.P. Lyu (HK PolyU), T. Deng (广州热带海洋气象研究所), Y. Li (HKUST), C.Q. Yin (广州热带海洋气象研究所), S.Q. Wang (珠海气象局).
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 573: 1554-1565, 2016.

夏季大气强烈光化学反应加强二次气溶胶形成:中国长江三角洲农村地区观测。
Dongfang Wang (FDU, SEMC), Bin Zhou (FDU, FU),  Qingyan Fu (SEMC), Qianbiao Zhao (FDU, SEMC), Qi Zhang (FDU, U of California), Jianmin Chen (FDU), Xin Yang (FDU), Yusen Duan (SEMC), Juan Li (SEMC)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 571: 1454-1466, 2016.

上海城市PM5Hulis-C的时间变化和源分配。
Mengfei Zhao (ECUST), Ting Qiao (ECUST), Yulan Li (CAS), Xiaoxing Tang (CAS), Guangli Xiu (ECUST), Jianzhen Yu (HKUST)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 571: 18-26, 2016.

归因于中国PM2.5暴露的成人死亡率估计,基于地面监测网络测得的PM2.5浓度。
Jun Lui (PKU), Yiqun Han (PKU), Xiao Tang (CAS), Jiang Zhu (CAS), Tong Zhu (PKU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 568: 1253-1262, 2016.

急性呼吸道炎症和环境空气颗粒分级间的关联。
Yiqun Han (PKU), Tong Zhu (PKU), Tianjia Guan (PKU), Yi Zhu (PKU), Jun Liu (PKU), Yunfang Ji (CDCPHD), Shuna Gao (CDCPHD), Fei Wang (CDCPHD), Huimin Lu (CDCPHD), Wei Huang (PKU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 565: 412-419, 2016.

华北地区大气多环芳烃:空间分布与来源。
Yanjun Zhang (PKU), Yan Lin (PKU), Jing Cai (PKU), Yue Liu (PKU), Linan Hong (PKU), Momei Qin (PKU), Yifan Zhao (PKU), Jin Ma (CRAES) Xuesong Wang (PKU), Tong Zhu (PKU), Xinghua Qiu (PKU), Mei Zheng (PKU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 565: 994-1000, 2016.

生物质燃烧对初级和次级有机物的贡献:中国珠三角(PRD)的案例研究。
BaoLin Wang (PKU), Ying Liu (PKU), Min Shao (PKU), SiHua Lu (PKU), Ming Wang (PKU), Bin Yuan (PKU), ZhaoHeng Gong (PKU深圳研究生院), LingYan He (PKU), LiMin Zeng (PKU), Min Hu (PKU), YuanHang Zhang (PKU)
总体环境科学:中国空气质量特刊:当前和新兴挑战, 569-570: 548-556, 2016.

会议论文

2016

长江流域空气颗粒物浓度空间与时空变化。
Lidia Morawska (QUT), Jianmin Chen (FDU), Rohan Jayaratne (QUT), Xingnan Ye (FDU), Chunlin Li (FDU)
2016年欧洲气溶胶会议,法国,2016年9月4-9日。

使用中性簇和空气离子光谱仪(NAIS)首次观察北京新颗粒物形成。
Rohan Jayaratne (QUT), Buddhi Pushpawela (QUT), Congrong He (QUT), Lidia Morawska (QUT), Jian Gao (CRAES)
澳大利亚新西兰气溶胶大会第十二届年度研讨会。 昆士兰科技大学,澳大利亚布里斯班,2016年8月4-5日。

长江流域空气颗粒物浓度。
Samart Porncharoen (QUT), Rohan Jayaratne(QUT), Jianmin Chen (FDU), Xingnan Ye (FDU), Chunlin Li (FDU), Lidia Morawska (QUT)
澳大利亚新西兰气溶胶大会第十二届年度研讨会。 昆士兰科技大学,澳大利亚布里斯班,2016年8月4-5日。